Biuro Projektowe - Projekty architektoniczno-budowlane - Darłowo - animacja
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Budowlany

1. Dokumenty, potrzebne do uzyskania pozwolenia pozwolenia na budowę:

- wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy

To podstawowy dokument stanowiący materiał wyjściowy do projektowania. Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy.


Jeśli działka posiada plan miejscowy (dowiemy się tego w pobliskim urzędzie miasta lub gminy) składamy wniosek o wypis i wyrys z planu dotyczący naszej działki. Jeśli na danym terenie nie ma sporządzonego planu miejscowego składamy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, podając (najczęściej w gotowym formularzu) główne parametry naszego zamierzenia inwestycyjnego.

- mapa do celów projektowych na której wykonamy plan zagospodarowania terenu

Sporządza ją uprawniony geodeta uzupełniając mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków a także dane z pomiarów w terenie.
Najczęściej jest to mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.

- warunki techniczne przyłączenia mediów

Określają sposób przyłączenia do budynku wszelkich mediów jak woda, kanalizacja, energia elektryczna. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji. O warunki techniczne przyłączenia występujemy do lokalnych dostawców wymienionych mediów (wodocišgi, energetyka, gazownia itd.) podając, najczęściej w gotowym formularzu zapotrzebowanie budynku.

- badania gruntowe

Wykonuje geolog poprzez odwierty na terenie naszej działki, najczęściej w trzech charakterystycznych miejscach, co umożliwia odtworzenie przekrojów geologicznych terenu. Opracowanie zawiera opis budowy geologicznej terenu do głębokości odwiertów, informacje na temat poziomu wody gruntowej oraz sugestie i wytyczne dotyczące fundamentów budynku. Wykonanie badań gruntowych warto wykonać w każdym przypadku, szczególnie wskazane jest dla budynków podpiwniczonych oraz dla działek bez istniejącej, sąsiedniej zabudowy. Badania gruntowe najlepiej wykonywać na etapie skończonego projektu koncepcyjnego, gdy już znamy dokładne położenie budynku na działce.

- inne uzgodnienia

W szczególnych przypadkach plan miejscowy lub warunki zabudowy mogą wymagać dodatkowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak na przykład - zgoda na wykonanie badań archeologicznych (w przypadku występowania stanowisk archeologicznych), oraz innych wynikajšcych ze specyfiki lokalizacji lub planowanego budynku. Na te elementy warto zwrócić uwagę już na etapie wyboru działki.

Uzyskanie powyższych dokumentów możecie Państwo zlecić naszej firmie w ramach umowy lub przygotować je samodzielnie.


II. Projekt

- projekt koncepcyjny

To pierwszy i kluczowy etap projektowania. Zawiera kluczowe rozwišzania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i bryły budynku, w tym wszystkie rzuty z układem pomieszczeń i zestawieniem ich powierzchni. Projekt na etapie koncepcyjnym służy do przedstawienia idei projektowej Inwestorowi, zatem jego podstawową cechą powinna być czytelnoœć dla odbiorcy.

Koncepcja sama w sobie nie musi zawierać informacji technicznych dotyczšcych przyszłych rozwiązań, jednak sam projektant powinien już na tym etapie mieć je na uwadze aby realne było wykonanie przyszłej dokumentacji zgodnie z projektem koncepcyjnym.

W skład koncepcji, oprócz płaskich rysunków rzutów, przekrojów czy elewacji, istnieje również wykonanie 3D wizualizacji. Należy się jednak liczyć z tym, że ich opracowanie (wizualizacji fotorealistycznych) będzie traktowane jako dodatkowe zlecenie.

- projekt budowlany

Jest to opracowanie służące do uzyskania pozwolenia na budowę, zatem wbrew nazwie, w zamyœle ustawodawcy – projekt budowlany nie musi zawierać wystarczajšcych informacji do wybudowania obiektu. Należy tutaj zaznaczyć, że projekt budowlany jest jedynym etapem, którego zakres okreœla polskie prawo - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póŸniejszymi zmianami). Natomiast zakres i forma projektów koncepcyjnego, wykonawczego czy projektu wnętrz zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych ustaleń między Inwestorem a projektantem i nie podlega regulacji prawnej.

W skład projektu budowlanego wchodzą najczęœciej podstawowe projekty branżowe, wykonywane przez projektantów posiadających uprawnienia w danej specjalnoœci:

1.) projekt zagospodarowania terenu - obejmuje usytuowanie budynku na działce, lokalizację wszelkich innych obiektów budowlanych, utwardzone dojœcia i dojazdy, zaznaczonš granicę opracowania oraz zestawienie powierzchni terenu.

2.) branża architektura - zawiera m.in. rzuty wszystkich kondygnacji z dokładnym zestawieniem pomieszczeń i powierzchni, rzut dachu, charakterystyczne przekroje, elewacje, zestawienia stolarki, ewentualne detale architektoniczne. W branży architektura powinny znaleŸć się informacje o budowie wszystkich przegród poziomych i pionowych (œciany, stropy, dach, podłoga na gruncie itd.) wraz z informacją o ich współczynniku przenikania ciepła (jeœli dla danej przegrody jest wymagana jego maksymalna wartość).

3.) branża konstrukcja – zawiera rysunki głównych elementów konstrukcyjnych budynku – rzut fundamentów, konstrukcji stropu, rzut więŸby dachowej, belki, podciągi, schody żelbetowe, balkony, wieńce i rdzenie w ścianach itp.

4.) instalacja sanitarne – najczęściej są to instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, niekiedy także wentylacji mechanicznej.

O firmie | Oferta | Etapy powstawania projektu | Referencje | Współpraca | Poradnik inwestora | Kontakt
wszelkie prawa zastrzeżone © biuroprojektow.info   partner: darlowo.info